بگو دنیا مال ماست http://bibal1689.mihanblog.com 2020-08-12T16:37:11+01:00 text/html 2015-12-28T13:14:39+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه هفته دلتنگی (به مناسبت هشتمین سال پروازت) http://bibal1689.mihanblog.com/post/141 <p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">هفته بدون تو شروع میشه</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با شنبه ای که بدتر از مرگه</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">فرقی نداره تو کدوم فصلی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">دنیای من بی تو پر از برگه</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">یکشنبه رو باید مدارا کرد</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با خاطراتی که پرم کردن</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با آدمایی که تو این مدت</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با حرفاشون دلخورم کردن</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با هر دوشنبه اشک میریزم</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">کی گفته دیوونگی حد داره</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">نیستی بگی خیلی دوسم داری</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">نیستی بگی امشب نود داره</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">بی تو که چیزی مثل سابق نیست</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">رفتیو با تو دلخوشی رفته</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">رفتیو دیگه تیکه ی قلبم</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">جا مونده بین روزای هفته</span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">حافظ یا تجریش</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">سعدی یا ملت</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">امشب اگه بودی کجا بودی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با نصفه قیمت فیلم میدیدیم</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">ما هر سه شنبه سینما بودیم</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">جز لحظه ای که دست تکون دادی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">از چهارشنبه چیزی یادم نیست</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">ابرای بارون زا برگردید</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">مردی که اشک نریزه آدم نیست</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">من موندمو این کوچه های خیس</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">من موندمو همراهی چترت</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">هر پنجشنبه شعر میخونم</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">تو سالنای خالی از عطرت</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">من تک تک بغضای دنیا رو</span></font></p><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">به آخر هفته بدهکارم</span></font></p><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با هر غروب جمعه میمیرم</span></font></p><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">با هر غروب جمعه میبارم</span></font></p><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">از وقتی چشماتو رو من بستی</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">خورشید هم از دنیای من رفته</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">من موندمو دلواپسی هامو</span></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">دلتنگی های آخر هفته</span></font></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://8pic.ir/images/1uzgzhr1q8rrgjxey3lm.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></p><p style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold">پ.ن: بعد از نزدیک یک سال اومدم اینجا... جایی که یادگار توئه... و پر از خاطره....دلم برات تنگ شده... خیلی زیاد و خیلی عجیب...هر سال بیشتر از سال قبل... تحمل نبودنت سخته... ولی بدون هر روز و هر ساعت به یادتم و فراموش نمی شی.</font><br><span style="font-size: small;"></span></p> text/html 2015-02-03T06:48:32+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه برنامه ی فراموش نشدنی دورخیز http://bibal1689.mihanblog.com/post/138 <font size="3">سلام <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br>دلم خیلی تنگ شده بود واسه اینجا و همتون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br>امروز دست پر اومدم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br>براتون برنامه ی دورخیز که سال 86 از شبکه دو پخش شد آوردم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"><br>بهترین برنامه ای که تو عمرم دیدم...<br>با حضور آیدین عزیزم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> صمد گل و حامد حدادی که اون موقع تازه قهرمان آسیا شده بودن...<br>چه روزای خوبی بود که واقعا تا حالا برام تکرار نشده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"><br><br>از مهشید عزیزم خیلیییییییییی تشکر میکنم که این برنامه رو از سروش سیما گرفت و من واقعا ممنونشم خیلی بهم لطف کرد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><br>امیدوارم همتون از این برنامه لذت ببرین و یادتون نره واسه شادی روح آیدین عزیز یه فاتحه بخونین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>واتر مارک روی فیلم هم آدرس پیج اینستای هواداران آیدین هستش که ادمینش خودمم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><br>instagram.com/aidin_basketball_fanpage<br><br><br><a href="http://www.aparat.com/v/IjOaK" target="_blank" title="">قسمت اول</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/IjOaK]<br><br><a href="http://www.aparat.com/v/2YeU1" target="_blank" title="">قسمت دوم</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/2YeU1]<br><br><a href="http://www.aparat.com/v/5mM4E" target="_blank" title="">قسمت سوم</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/5mM4E]<br><br><a href="http://www.aparat.com/v/TC4PA" target="_blank" title="">قسمت چهارم</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/TC4PA]<br><br><a href="http://www.aparat.com/v/JOuwN" target="_blank" title="">قسمت پنجم</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/JOuwN]<br><br><a href="http://www.aparat.com/v/Qr2u4" target="_blank" title="">قسمت ششم</a><br><br>[http://www.aparat.com/v/Qr2u4]<br><br> </font> text/html 2014-12-27T16:04:16+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه هفتمین سال پر کشیدنت...این زمستونم به یاد تو میمونم :( http://bibal1689.mihanblog.com/post/137 آیدینم...<br>دلتنگتم خیلی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>هفتمین سال نبودنت...<br>فکر کردن به خاطراتت...<br>روزایی که گذشتن...<br>تلخ گذشتن...<br>وای خدای من قلبم داره آتیش میگیره...<br>دروغ میگم که آرومم...<br>دروغ میگم که خوشحالم...<br>دروغ میگم که چیزیم نیس آیدین...<br>ولی دارم آب میشم...<br>دارم میسوزم...<br>بعد از هفت سال...<br>هنوز وقتی اسمت میاد قلبم میلرزه...<br>بغضم خفم میکنه...<br>به قرآن نمیتونم فراموشت کنم...<br>تا ابد عاشقت میمونم...<br>چون هیچوقت نگاهتو فراموش نمیکنم...<br>هیچوقت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"> text/html 2014-10-13T18:10:23+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه تولد نگی عزیززززم :* http://bibal1689.mihanblog.com/post/136 <div align="center"><font size="3">امروز تولد یکی از بهترین دوستای زندگی منه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br><br><font size="3"><font color="#CC33CC">کسی که سالهاست با هم دوستیم ولی هنوز صدای همدیگه رو نشنیدیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif">و فرصت بغل کردن همو پیدا نکردیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#993300">اما با هم زندگی کردیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif">تو تنها ترین لحظاتمون با هم حرف زدیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif">و دنیای مجازی تنها پل ارتباطی ما بوده...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#000099">ولی من امیدوارم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif">امیدوارم که سال بعد وقتی میام اینجا تولدتو تبریک میگم بگم بالاخره ظلسم شکستو ما همدیگه رو ملاقات کردیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#3333FF">و عکسامونو بذارم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">و کلی خاطره های قشنگ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#006600">نگی عزیزم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">بهترین دوست مجازی و حقیقی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"> آرزو میکنم زندگی کنی...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif">اونجوری که استحقاقشو داری...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#990000">اونجوری که برازندته...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">و همیشه تو همه ی مراحل زندگیت شاد و پیروز باشی...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif">و یاد خدا تو قلبت باشه...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif">و خود خدا تو وجودت...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#666600">کلی آرزو های خووب برات دارم و دوست داشتم واسه تولدت یه کادوی خیلییی خوشگل برات بفرستم ولی امکانش نیست متاسفانه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#6666CC">ولی به لطف وجود یه فرشته به اسم مریم جووون گل گلاب یه فیلم برات آوردم که فکر کنم ندیدیش.یعنی امیدوارم ندیده باشی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#FF0000">فیلمم که میدونی مربوط به کیه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></font><br>اینم دانلودش :<a href=" http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/722a52ee51cf1f59e71b1f724599e9c91676464.mp4" target="_blank" title=""> ترس سعید از هواپیما :)) 1</a><br><a href="http://hw6.asset.aparat.com/aparat-video/8d7bbecdd59381fd75521920b46e5e081676481.mp4" target="_blank" title="">ترس سعید از هواپیما 2</a><br><font size="3"><font color="#330033">این کوچیکترین کاریه که میتونستم انجام بدم و از دستم بر میومد...</font></font><br><font size="3"><font color="#FF6600">ببخشید دوستم می خواستم برات کارای قشنگ تر و جذاب تر و خوشگل تر از این بکنم ولی خوب <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">نشد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#FF6600">دوستت دارم دوست جووون خوشگلم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> تا آخر عمر باهات دوست میمونم شک نکن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font></font><br><font size="3"><font color="#FF0000">تـــــــــــــــــولـــــــــــــدت مـــــــــــــبــــارکــــــــــــــــــــ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></font><br></div><br><br>نگی جونم مریم جووون عزییزم برات تولد گرفته حتما برو وبش :* <a href="http://am-valibal44.mihanblog.com" class="comment_row-web" target="_blank">http://am-valibal44.mihanblog.com</a> text/html 2014-10-03T13:48:03+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه همه دوست دارن سرود ملی رو/ از رو لبای تو لب خونی کنن http://bibal1689.mihanblog.com/post/134 <font size="3">سلام به همه.<br>امروز مسابقات آسیایی واسه ما نقره و طلایی بود...<br>7 تا نقره گرفتیم که میشد بیشترش طلا بشه ولی نشد...<br>از همه اینا مهمتر واسه من بسکتبال بود...بسکتبالی که بهترین روزای زندگیمو واسم رقم زده...<br>و نسل طلایی... نسل طلایی بسکتبال که من واقعا باهاشون زندگی کردم...<br>روزای خوشی که خاطراتش واسم فراموش نشدنیه...<br>همتون میدونید واسه چی اینقدر غمگین مینویسم چون امروز در عین ناباوری ما به کره باختیم...<br>کره ای که این دوره ما رو واقعا با ناداوریاش نابود کرد...<br>و حالا ما بهشون با یه اختلاف باختیم...<br>آه تاسف تنها واکنشی بود که تونستم از خودم بروز بدم و الان واقعا حالم گرفتس.<br>هر چند طلای والیبال تا حدودی خوشحالم کرد ولی...<br>حق بدین خوب بسکتبال زندگیه منه و زندگی من بسکتباله...<br>بایدم مهم باشه برام....<br>فقط اومدم بگم بچه ها عالی بودن...<br>بی نظیر کار کردن و ما هنوز عاشقشونیم و عاشقانه حمایتشون میکنیم.<br>امیدوارم این شکست ناباورانه باعث تحولی عظیم در مدیریت و فدراسیون بسکتبال بشه...<br>که بی شک عامل این ناکامی ها هستن...<br>عکسایی از بسکتبالم براتون آوردم که شاید میتونست ادامه داشته باشه و زیباترین و شادترین عکسها گرفته بشه اما نشد...که نشد...<br><br></font><img src="http://8pic.ir/images/v8slkfj9xiwpx39ob5cq.jpg" alt="" align="right" border="0" height="423" hspace="0" vspace="0" width="423"><img src="http://8pic.ir/images/1gltmw3yrfbdyg4cyxtd.jpg" alt="" align="right" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="425"><img src="http://8pic.ir/images/c3e54auisr2gfq95p6g3.jpg" alt="" align="right" border="0" height="421" hspace="0" vspace="0" width="427"><img src="http://8pic.ir/images/piqclbqx35feqyhxfqli.jpg" alt="" align="right" border="0" height="415" hspace="0" vspace="0" width="420"><img src="http://8pic.ir/images/gnidl7sy90gmw9l5fqiw.jpg" alt="" align="right" border="0" height="421" hspace="0" vspace="0" width="421"><img src="http://8pic.ir/images/3qzc3c60zl0yuiuaiksk.jpg" alt="" align="right" border="0" height="420" hspace="0" vspace="0" width="420"><img src="http://8pic.ir/images/zkq0h7iu865w7g831y0q.jpg" alt="" align="right" border="0" height="421" hspace="0" vspace="0" width="421"><img src="http://8pic.ir/images/9v67r6rgqzphqhe2wybm.jpg" alt="" align="right" border="0" height="428" hspace="0" vspace="0" width="428"><br><img src="http://8pic.ir/images/yh4inx5qcwefgfcbv9ft.jpg" alt="" align="right" border="0" height="427" hspace="0" vspace="0" width="427"><img src="http://8pic.ir/images/fx7mt2bv1wdqu9h9uckk.jpg" alt="" align="right" border="0" height="423" hspace="0" vspace="0" width="423"> text/html 2014-09-05T12:44:22+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه نشد که بریم دیگه...نشد :( پست مخصوص نانا :) http://bibal1689.mihanblog.com/post/133 <font size="3" color="#000099">سلام دوستای گلم.<br>حالتون چطوره؟<br>من که از دیشب حالم گرفتس ولی خوب الان سعی میکنم دیگه خوب باشم :)<br>دیشب با نتیجه ی نزدیک 76-81 به فرانسه باختیم و تو گروهی که اسپانیا با 5 برد اول، برزیل با 4 برد دوم، فرانسه با 3 برد سوم و صربستان با 2 برد چهارم شد، ما با یک برد و 4 باخت و 6 امتیاز نتونستیم از گروه مرگ صعود کنیم.مصرم که چهارم شد!<br>دلایل موفق نشدنمون خیلی بوده، اما قطعا کم کاری بچه ها نبوده.چون اونا واقعا از جون مایه گذاشتن اما خوب نشد که بشه...<br>امیدوارم تا دوسال دیگه و المپیک یه مربی تاپ و در حد عالی برامون بیارن و بچه هایی که الان هستن اون موقع هم باشن تا ما بتونیم تو المپیک شگفتی درست کنیم تا پایان بازی برای نسل طلایی و فوق العاده بسکتبالمون این نباشه...<br><br>امروز براتون چند تا عکس و فیلم آوردم که هم فضای غم انگیز حذف شدنمون عوض شه هم یه پست بسکتی زده باشم :)<br>اولیش عکسی که صمد قبل از بازی اول با اسپانیا گذاشت</font><br><img src="http://8pic.ir/images/7uxuaxciv3ae03eqi1oa.jpg" alt="" align="right" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="426"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3" color="#006600">زیرشم نوشته بود: فوتبالم نیست که 11 نفری دفاع کنیم :)))<br></font><font size="3" color="#000099"><br>عکسای بسکتبالیا زیاد بود ولی اکثرش مال تو بازیه که همه جا پیدا میشن.<br>بعدم از اونجایی که رسالت من در نشون دادن عکسا و فیلماییه که هر جایی پیدا نمیشن ( <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">) <br>واسه همین براتون فیلمای ویانا کوچولوی خوشگلو آوردن دختر ناز و خشگل صمد که عشق منه :)<br>این جیگولی چند روز پیش تولدش بوده (فک کنم 3 شهریور) و مامانبزرگ مهربونش تو پیج اینستا فیلما و عکساشو گذاشته که من براتون اینجا میذارم :)<br>لازم به ذکره مامان بزرگش بهش میگه نانا :))<br>[http://www.aparat.com/v/3iqRz]<br><br>این فیلمم مال ویانا خوشگلس که داره زبون میریزه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br>[http://www.aparat.com/v/VE4tZ]<br><br>حالا عکسا :)<br>اول بچگیای باباش که سرش شکسته <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><img src="http://8pic.ir/images/4qbxnm3nk5lqxqs8witt.jpg" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>تولد سه سالگیش </font><br><img src="http://8pic.ir/images/thp0ojfynkpjto1572in.jpg" alt="" align="right" border="0" height="389" hspace="0" vspace="0" width="391">نانا و مامانبزرگش <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br>من قطعا این خوشتیپو می خورم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br><img src="http://8pic.ir/images/i18ixhif35t0rx0rd7i3.jpg" alt="" align="right" border="0" height="393" hspace="0" vspace="0" width="393"><img src="http://8pic.ir/images/ga80u41sekp0yuf3f6ay.jpg" alt="" align="right" border="0" height="393" hspace="0" vspace="0" width="393"><img src="http://8pic.ir/images/tp0jdd4ujve8f8bpi1u7.jpg" alt="" align="right" border="0" height="394" hspace="0" vspace="0" width="394"><img src="http://8pic.ir/images/pjz7v2wb26312jyr4m0q.jpg" alt="" align="right" border="0" height="396" hspace="0" vspace="0" width="396"> text/html 2014-07-20T11:06:59+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه معرفی بازیکنان بسکتبال http://bibal1689.mihanblog.com/post/131 <font size="3"> سلام دوستان عزیزم.<br>اول اینکه امیدوارم شبای قدر خوبی داشته باشین و من رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><br>بعد هم اتفاق بسیار خوشحال کننده والیبالمون یعنی صعود به جمع 4 تیم برتر لیگ جهانی</font><div><font size="3">&nbsp;( که به جرات میشه گفت 4 تیم برتر دنیا ) رو تبریک میگم به همه.<br>واقعا کار بچه ها فوق العاده بود.<br>تا اینجا هم خیلی خوب ظاهر شدن و برای ما افتخار کسب کردن.دمشون گرم خسته نباشن.<br><br>و اتفاق بعدی اینکه بسکتبالیستای عزیزمون هم تو مسابقات کاپ آسیا در چین تونستن</font><div><font size="3">&nbsp;با پیروزی برابر همه حریفاشون (به جز چین) تو این مسابقات قهرمان بشن و جواز حضو</font><span style="font-size: medium;">ر&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: medium;">در مسابقات قهرمانی آسیا ( انتخابی المپیک 2016 برزیل ) رو کسب کنن.</span></div><div><font size="3">افتخار بزرگی که همه رو خوشحال کرد.و ثابت کردیم بهترین تیم آسیا هستیم.<br>امروز تصمیم گرفتم به این بهونه یه بیوگرافی کوتاه از بازیکنامون بذارم.<br>امیدوارم که خوشتون بیاد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><br><br><font color="#000099">اصغر (پیمان) کاردوست</font></font><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد 1 فروردین 1365 در رشت</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br> </font><div><font color="#000099" size="3">قد : 210 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 130 کیلوگرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (5) سنتر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : فولاد ماهان</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/wjt51zp7cc7mn38ir6om.jpg" alt="اصغر کاردوست - بهنام یخچالی" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><div><font color="#006600" size="3">نفر سمت راست بهنام یخچالی و نفر سمت چپ اصغر کاردوست (موندم تو فضای بسته،&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" size="3">عینک آفتابی !؟؟ )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">بهنام یخچالی</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 10 دی ماه 1374 در شهرکرد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 191 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (2) گارد فوروارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : پتروشیمی بندر امام</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">ارسلان کاظمی</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 2 اردیبهشت 1369 در اصفهان</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 203 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 103 کیلوگرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (4) پاور فوروارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : پتروشیمی بندر امام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/q76ea86u6luttgqijlg0.jpg" alt="ارسلان کاظمی" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">ارسلان کاظمی (تو هواپیما در راه چین...چون ارسلان از آمریکا رفت چین و دیرتر هم رسید )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آرمان زنگنه</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 30 خرداد 1372&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 202 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 93 کیلوگرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (4) پاور فوروارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : مهرام تهران</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/8yfivr0lvo0o5df6vc28.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3"><br><br><br>آرمان زنگنه ( دست طرف کنده شد بنده خدا :| )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">سامان ویسی</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 16 مرداد 1361 در سنندج</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 191 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 88 کیلوگرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (1) گارد راس یا پوینت گارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : فولاد ماهان</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/65um25n2in7jj6g81a0h.jpg" alt="سامان ویسی-بهنام یخچالی" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3">سامان ویسی و بهنام یخچالی (سامان زیر این عکس نوشته بود : اولین و آخرین مصدوم :)) )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">سجاد مشایخی</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 14 اسفند 1372 در تهران</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 178 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 67 کیلو گرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (1) گارد راس یا پوینت گارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : مهرام تهران</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/wd5am9siy62z5abs16bf.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>سجاد مشایخی ( خیلی جسه ی بانمکی داره :)) وسط زمین گمه کلا )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">محمد جمشیدی</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 8 مرداد 1370 در شهرکرد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 198</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 80</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (3) اسمال فوروارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : دانشگاه آزاد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/26bpdr39j18bzza5jc07.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">محمد جمشیدی (سمت چپ) و یونس لاله زاده (سمت راست)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">یونس لاله زاده</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" size="3">متاسفانه هیچ اطلاعات درستی از ایشون تو اینترنت نیست.</font></div><div><font color="#cc0000" size="3">و من هم دقیقا تاریخ تولد و ... رو نمیدونم.</font></div><div><font color="#cc0000" size="3">تاریخ تولدشون که تو سایت فدراسیون خرده : 28 آبان 1390 :||| سن 2 سال :|||</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">فقط:</font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (2) گارد فوروارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">&nbsp;آخرین تیم لیگ برتری : پتروشیمی بندر امام</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">روزبه ارغوان</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 28 اردیبهشت 1367</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 214 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 110 کیلو گرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (5) سنتر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : پتروشیمی بندر امام</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">اوشین ساهاکیان</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 1 فروردین 1365 در اصفهان</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 198 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 105 کیلو گرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (4) پاور فوروارد</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم لیگ برتری : ذوب آهن اصفهان</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/6vldk0dhoi7a3iuxjtzo.jpg" alt="اوشین ساهاکیان" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">اوشین ساهاکیان ( چقدر این بشر مهربونه. هر کی مصدوم میشد سریع بغلش میکرد</font></div><div><font color="#006600" size="3">&nbsp;می بردش بیرون.پقدرم هوای بچه های جدیدو داشت...کلا عالیه اخلاقش... :) )</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099" size="3">حامد حدادی</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">متولد : 30 اردیبهشت 1364 در اهواز</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">قد : 218 سانتی متر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">وزن : 120 کیلو گرم</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">پست : (5) سنتر</font></div><div><font color="#000099" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3">آخرین تیم باشگاهی : سیچوآن چین</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" size="3">و آقای محمد رضا اکبری بیشه که با اظهار تاسف شدید باید عرض کنم</font></div><div><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;مشخصات ایشون در هیچ جا (حتی سایت فدراسیون بسکتبال ) نیست</font></div><div><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;و این باعث تاسفه که بازیکنی با این کارنامه و این تجربه که با تیم های ملی</font></div><div><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;مختلف افتخارات بسیاری کسب کرده، هیچ مشخصاتی در هیچ جایی نداره!!</font></div><div><font color="#cc0000" size="3">امیدوارم روزی برسه که این بی توجهی ها به بسکتبال تموم شه.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بگذریم...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در آخر هم چند تا عکس براتون میذارم از این بازیا&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/6ddz7wjoua1xdvtmh3yo.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">دهنا رو ترو خدا :||</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/qbb7rjwi8piwtfrlyi89.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">همه خوبا :) ;) &nbsp;( بچیروویچو :|| )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/4hllin2t84z6ksrgrd9s.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">سامان و عصا :| :(</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/2f787pz9eiqugpjw5lh2.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">آرمان، حامد، سامان ، محمد ، سجاد ، محمد رضا ، اوشین ، یونس ، اصغر چون</font></div><div><font color="#006600"><font size="3">&nbsp;خیلی قروقاطی وایسادن</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;نمیشد به ترتیب بگم :)) امیدوارم شناخته باشینشون :)</span></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/kxz2hsba8c5qos6aiope.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">دکتر اوشین =)) حامد، یونس ، محمد :))</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/64w69agmbn7du6gpuinh.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div></div><div><font color="#006600" size="3">محمد، یونس و بهنام همیشه ناراحت :|</font></div><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/1swafeokkp83jx69y2bs.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">از بالا شروع میکنیم : آرمان ، اوشین و سجاد ، سامان و محمد</font></div><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/7o8g2v3po28uza09kij6.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font color="#006600" size="3">سامان ، اوشین ، حامد و آرمان :)<br><br>امیدوارم از پست و عکسا و اطلاعات خوشتون اومده باشه.</font></div><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3">به امید پیروزی امشب برای والیبالیستامون و مقام سومیشون در لیگ جهانی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;که افتخار فراموش نشدنی واسه ورزش کشورمونه&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div> text/html 2014-06-20T17:42:51+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه پیروزی شیرین والیبال http://bibal1689.mihanblog.com/post/129 <font size="3">سلام به دوستای گل.</font><div><font size="3">اول از همه شرمنده بابت این همه غیبت.</font></div><div><font size="3">راستش امتحانام شروع شده و از اونجا که همه ی امتحانام تئوری-عملیه کلی کار ریخته سرم.</font></div><div><font size="3">و شرمنده که هر روز میاین اینجا و میبینین من آپ نیستم!&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font></div><div><font size="3">غول میدم بعد از امتحانام جبران کنم و براتون بازم عکس و فیلم باحال والیبالی و بسکتبالی بذارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div><font size="3">و اما لیگ جهانی...</font></div><div><font size="3">دیروز بچه ها فوق العاده بودن و ایتالیا رو متعجب کردن با بازی عالیشون.</font></div><div><font size="3">و تونستن 3-0 ببرن.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></font></div><div><font size="3">الان تو جدول سومیم و اگه ایشالا ایتالیا رو ببریم شانس صعودمون خیلی میره بالا.</font></div><div><font size="3">چون از گروه اول سه تیم میتونن صعود کنن.به خاطر اینکه ایتالیا میزبان و صعودش قطعی شده و به جز اون تیم های دوم و سوم هم می تونن صعود کنن.</font></div><div><font size="3">امیدوارم بچه هامون بازم گل بکارن و این دفعه به مرحله ی بعدی برن و مقام خیلی خوبی رو تو لیگ جهانی به دست بیارن.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از بسکتبالم خبر اینکه میامی 4-1 از سن آنتونیو باخت و سن آنتونیو قهرمان NBA شد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></div><div><font size="3">مبارک همه طرفدارای اسپرز&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خیلی دوستون دارم...مرسی که میاین اینجا.</font></div><div><font size="3">دفعه بعد دست پر میام ایشالا...</font></div> text/html 2014-05-04T10:27:23+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه مردانگی http://bibal1689.mihanblog.com/post/128 <span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩِ ﻳﮏ ﺯﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺟﻴﺐِ ﭘﺮ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎﻱِ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻲ؟؟</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﻱِ ﮐﻼﺱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﺏ؟؟&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ . .&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﻼﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ...</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ...</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﻫﺎﻳﺶ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ... ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻧﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻱِ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩِ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ... ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱِ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺮﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺍﺭﻱ ... ﺑﺮﺍﻱِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻱ ...</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺑﺮﺍﻱِ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ... ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱِ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ...</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱِ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻱِ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺖ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ...</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺍﺻﻼ ﻫﺮﮐﺠﺎﻱِ ﺷﻬﺮ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ لوکس ترین جای ممکن می شود..</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.31999969482422px; text-align: right;">این ها مردانگیست.</span> text/html 2014-03-13T15:57:49+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه قهرمانی متین ورامین در لیگ والیبال http://bibal1689.mihanblog.com/post/127 <div><font size="3">سلام به دوستای عزیزم.</font></div><div><font size="3">امیدوارم حال همتون خوب باشه.</font></div><div><font size="3">اول معذرت میخوام که اینقدر دیر پست جدید گذاشتم.</font></div><div><font size="3">بعد هم یه تبریک جانانه به متین ورامین و کاله مازندران و طرفداران عزیزشون به خاطر بازی بسیار خوب و جذابی که تو فینال داشتن.</font></div><div><font size="3">امروز من اولین و آخرین بازی لیگ رو دیدم.راستش دلیلشو خودمم نمیدونم.هر وقت بازی بود من نبودم.هر وقت من بودم بازی نبود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br></font></div><div><font size="3">دیگه کلا همه چی دست به دست هم میدادن که من نتونم بازیای لیگ رو ببینم.</font></div><div><font size="3">ولی بازی امروز واقعا خوب بود.هر دو تیم شایسته قهرمانی بودن</font></div><div><font size="3">البته از اینم نگذریم اگه حمزه بود شرایط خیلی فرق داشت.</font></div><div><font size="3">اینم عکس بچم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div><img src="http://8pic.ir/images/93799694099249229851.jpg" alt="" align="right" border="0" height="330" hspace="0" vspace="0" width="496"><img src=" http://8pic.ir/images/82801837331306948047.jpg" alt="" align="right" border="0" height="327" hspace="0" vspace="0" width="491"><font size="3">الهی بگردم داره گریه میکنه&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خوب دیگه بریم سراغ بسکتبال</font></div><div><font size="3">امروز فینال تمام ایرانی بسکتبال غرب آسیا بین مهرام و پتروشیمی بود که lمهرام پتروشیمی رو شکست داد و به جام باشگاه های آسیا صعود کرد.</font></div><div><font size="3">تبریک به همه مهرامی های عزیز&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div><font size="3">چون عکسای این بازیو ندارم براتون عکسای دختر ناز و خوشگل صمدو میذارم که امیدوارم جدید باشه براتون</font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/92134301057169573781.jpg" alt="" align="right" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="478"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/96816402110669102757.jpg" alt="" align="right" border="0" height="484" hspace="0" vspace="0" width="484"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و اینم یه عکس از بابای این دختر کوچولوی خوشگل&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/20014346253675026027.jpg" alt="" align="right" border="0" height="323" hspace="0" vspace="0" width="486"></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3"><br><br><br><br>تا آپ بعدی همتونو به خدا میسپرم.</font></div><div><font size="3">دوستتون دارم :)</font></div> text/html 2014-02-11T15:02:19+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه مرضیه ی دانشجو:)تولدت مبارک http://bibal1689.mihanblog.com/post/126 <font size="4">سلام دوست جونا<br>امروز تولدمه.یعنی بود دیگه داره تموم میشه!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br>همیشه روز تولدم واسم خیلی خاص بوده چون شبش تو شهر جشن میگیرن و از این نور افشانای رنگی(مدیونین اگه فکر کنین اسمش یادم نمیاد!!) میزنن تو هوا و کلا حالو هوای عجیبیه روزشم میرن راه پیمایی و بازم به من حس عجیبی دست میده...<br>چون فقط و فقط یاد شهدای انقلاب میاد تو ذهنمو چون من شهدا رو خیلی دوست دارم این حسای قشنگ بهم آرامش میده.<br>بگذرم...<br>از طرفی من تو تکمیل ظرفیت رشته مورد علاقم یعنی طراحی صنعتیو تو دانشگاه غیر انتفاعی پارس تهران که واقعا دانشگاه توپیه قبول شدم.<br>همه ی استادامون از اساتید دانشگاه تهرانن و رشتم فوق العاده جذابو عالیه.<br>اینم گفتم که دوست جونیایی که در جریان قبول نشدن من تو دانشگاه بودن در جریان قبول شدنمم باشن:)<br>حالا یه عکس خیلی بی ریخت از بچگیم میذارم کیف کنین</font><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><font size="3">اینجا تازه به دنیا اومدم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></div><div><br> <div><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/77525056097504931116.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">اینجا بعد از 3 سال این شکلی شدم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div></div><div><br></div><div><br><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/80220123687498217511.jpg" alt=""><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">ممنون از همه دوستای گلم که بهم تبریک گفتن:-*</font></div><div><font size="3">دوستتون دارم.</font></div><div><font size="3">فعلا</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></div> text/html 2014-01-10T14:18:05+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه عکس بسکتی http://bibal1689.mihanblog.com/post/124 <font size="4">سلام به دوستای گل.<br>من هر چی فکر کردم که موضوع پیدا کنم هیچی به ذهنم نرسید.<br>جدیدا چون وبلاگای والیبالی به طور چشمگیری زیاد شده واسه همین دیگه هیچ خبری جدید نیست.<br>منم چون خانه والیبال نمیتونم برم(حالا نه که اگه میتونستم برمم رام میدادن<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">) واسه همین عکس و فیلم جدید هم هیچی ندارم!<br>بنابراین دست به دامان اینستاگرام و پیج های بسکتبالیستا شدم و چند تا عکس براتون آوردم<br>باشد که مورد عنایت قرار گیرد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>هر چند اینستاگرام همه بازیکنام لو رفته ولی بالاخره آدم نباید ناامید بشه</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br><font size="4">صمد کی این ریشا رو میزنه خدا داند!!<br><br></font><img src="http://8pic.ir/images/57694508602377822515.jpg" alt="" align="right" border="0" height="504" hspace="0" vspace="0" width="504"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">من نمیدونم چجوری روش میشه بخنده!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></font><br><img src="http://8pic.ir/images/27520055360375234418.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">زیر این عکس یکی نوشته بود :صمد چن میگیری ریشاتو بزنی؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font><br><img src="http://8pic.ir/images/88653140728694283175.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">حامد واسه این عکس گفته:وقتی همه چیز برات کوچیک باشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font><br><font size="4">البته باید میگفت&nbsp; وقتی که تو واسه همه چیز بزرگ باشی</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><img src="http://8pic.ir/images/46470800117667813180.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">سرمای 16- درجه چین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"><br>حامد و کیا تشکری</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/01779686348525818261.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">بروبچه های تیم دانشگاه آزاد</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/05953351637526602663.jpg" alt="" align="right" border="0" height="499" hspace="0" vspace="0" width="499"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">جمشیدی و حسن زاده در کیش(مدیونین اگه فکر کنین اون یکی رو میشناسم ! )</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/86259329289189194826.jpg" alt="" align="right" border="0" height="499" hspace="0" vspace="0" width="500"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">حس میکنم تو عکس پایین لباس آرن براش گشاده!!شایدم مال اصغر کاردوست بوده<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/14820627324006933583.jpg" alt="" align="right" border="0" height="495" hspace="0" vspace="0" width="495"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">و اما...عکس پایین متعلق به کیه؟:))</font><br><font size="4">هر چند حس میکنم همتون قبل از من این عکسو دیدین ولی خوب تیریه تو تاریکی:))</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/72995169508159242935.jpg" alt="" align="right" border="0" height="491" hspace="0" vspace="0" width="491"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4">خوب دیگه اینم از آپ امروزمون...<br>ایشالا دفعه بعدی بتونم دست پر بیام.<br>منتظر نظراتون هستم<br>فعلا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font> text/html 2013-12-27T07:38:06+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه فردا...ششمین سالگرد آیدین نیکخواه عزیز http://bibal1689.mihanblog.com/post/123 <div align="center"><font size="5">فردا...<br>ششمین سالگرد <font color="#FF6600">آیدین نیکخواه</font> عزیز...</font><br><font size="5">روحش شاد</font><br><font color="#FF0000"><br></font><font size="4"><font color="#FF0000"><br>یادت هست…؟!<br>روزی پرسیدی این جاده کجا میرود…؟!<br>و من سکوت کردم…<br>دیدی …! جاده جایی نرفت…!<br>آن که رفت ، تو بودی<br>راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست<br>همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را&nbsp; . . .</font><br></font><br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/24564159451482106559.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="528" hspace="0" vspace="0" width="529"><br><br><br><div align="right"><font size="3">دیشب خوابشو دیدم...کاش بود...خیلی دلتنگشم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font><br></div></div> text/html 2013-12-11T15:27:31+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه ♥♥ بعد از این همه مدت:) ♥♥ http://bibal1689.mihanblog.com/post/122 <font size="3">سلام به دوست جونای گل خودم.<br>خوبین ایشالا؟<br>ببخشید من اینقدر دیر آپ کردم.<br>به دلیل مشغله :| کاری و همچنین جراحی لثه:| نمیتونستم زیاد بیام نت.<br>از یه طرفم موضوع خاصی نداشتم&nbsp; که بیام آپ کنم.<br>الانم وقتم خیلی کمه.<br>برای امروز چند تا عکس بسکتبالی و والیبالی آوردم.<br>امیدوارم جدید باشه.<br>راستی تو درباره وبلاگ یه آیکون آبی هست که پیج اینستاگرام خودمه.لطفا یه سر بزنین:)<br>اینم عکسا:</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/69239268889772480242.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3">آرن و مهراد</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/69510610933259373682.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3">امیر صدیقی،سامان ویسی،حامد</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/59815584133795349816.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3">آرن:)</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/20500230255115854674.jpg" alt="" align="right" border="0" height="331" hspace="0" vspace="0" width="498"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3">صمد:)</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/52421299191987557405.jpg" alt="" align="right" border="0" height="497" hspace="0" vspace="0" width="498"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3">اینا که دیگه تابلوئن:))</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/85775974900351689049.jpg" alt="" align="right" border="0" height="501" hspace="0" vspace="0" width="501"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3">:)</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/86772246048507078041.jpg" alt="" align="right" border="0" height="498" hspace="0" vspace="0" width="498"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3"><br>معروف تو منهتن:)<br><br>لطفا به پستام اگه خوشتون میاد لایک بدین.<br>نظرتونم راجع به قالب بگین<br>تا پست بعد فعلا بای:)<br>دعا کنین بتونم با دست پر بیام:*</font><br> text/html 2013-10-13T20:25:32+01:00 bibal1689.mihanblog.com مرضیه تولد بهترین دوست مجازی :-* http://bibal1689.mihanblog.com/post/121 <font size="3">سلام به دوست جونای گل.</font><div><font size="3">شرمنده کن خیلی وقته که آپ نکردم.</font></div><div><font size="3">راستش سرم خیلی شلوغه خیلی وقت ندارم که بیام اینجا!</font></div><div><font size="3">ولی نظراتونو همیشه میخونم.</font></div><div><font size="3">اول از همه قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبالمونو تبریک میگم.</font></div><div><font size="3">ایشالا تو بین قاره ای بترکونیم حسابی...</font></div><div><font size="3">بعدم مقام پنجمی جهان واسه جوانان زیر 23 سال کشورمون رو تبریک میگم که فوق العاده بود!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" size="3">و امــــــــــــــــــــا...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">تولد نگی عزیزم رو خیلی بهش تبریک میگم</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-479.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="28" width="28"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">بله امروز یعنی 22 مهر ماه تولد بهترین دوست مجازی منه</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-39.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="31" width="63"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">دوست عزیزم که فقط عکسشو دیدم و حتی صداشم نشنیدم ولی خیلی خیلی با هم صمیمی هستیم و خیلی دوسش دارم</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-37.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="55" width="68"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">و حس میکنم جزو دوستای خیلی صمیمیه منه</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-480.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="48" width="94"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">نگی جونم تــــــــــولــــــــــــــــــدت مبـــــــــــــــــارک</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-110.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="80" width="82"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">از صمیم قلبم آرزو میکنم خوشبخت ترین آدم روی زمین باشی و همیشه یاد خدا تو قلبت باشه</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-172.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="66" width="70"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">اینو بدون که خیلی دوست دارم و هیچوقت ازت ناراحت نشدم و نمیشم و نخواهم شد و همیشه تو قلبم باقی میمونی</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-239.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="61" width="66"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">آرزوم برای تو بهترین هاست عزیزم</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-178.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="63" width="65"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">اینم کادوت</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-101.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="51" width="66"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">مفهوم این کادو رو بعدا برات توضیح میدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3"><br></font></div><div><img src="http://www.8pic.ir/images/87262216403743881837.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="407" hspace="0" vspace="0" width="520"></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">نگی دعا کن به زودی بتونیم همدیگه رو ببینیم اونوقت حسابی از خجالتت در میام</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-189.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="53" width="59"></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">اینم کیک تولد</font><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-251.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="66" width="66"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bahar-20.com/pic/albums/userpics/10001/normal_BIRTHDAY.JPG" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#cc0000"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#cc0000"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#cc0000"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">ببخشید اگه کادوت کم بود.میخواستم یه چیز خیلی خوب بهت بدم ولی متاسفانه نداشتم:|</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">منظورمو بعدا بهت میگم:)))</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">کلا بعدا قراره کلی بهت توضیحات بدم!!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#cc0000"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#cc0000">بازم میگم عجقم خیــــــــــــــــــــــــلی ماهــــــــــــــی و من خیـــــــــــــــــــــلی دوستــــــــــــــــــت دارم</font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="3">تولــــــــــــــــدت مبـــــــــــارک</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.pichak.net/" style="color: rgb(51, 76, 88); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-210.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" border="0" height="56" width="66"></a></div>